Chợ quê

 Chợ Quê 

Chợ Quê đối với người Việt chúng ta không phải chỉ là một cái chợ như siêu thị ở Âu Mỹ, mà là một nơi gói ghém nhiều hình ảnh thân thương, là một nét đặc thù văn hóa dân tộc. Chung chung thì chợ là nơi đổi chác buôn bán song mỗi làng có một sắc thái riêng. Chợ có thể chỉ là một bãi đất trống, vài nông dân đem nông phẩm thặng dư của mình ra đó đổi chác cho nhau rồi từ từ thu hút người mua kẻ bán hàng ngày hoặc theo định kỳ mà thành cái chợ hay chợ phiên. Chợ còn là nơi để trai gái hò hẹn, đặc biệt là chợ phiên ở vùng cao. 

Anh về hái đậu trẩy cà 
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên 
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của 
Miệng tiếng người cười rỡ sao nên 
Lấy chồng phải gánh giang sơn 
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì ? .