Tre nguyên liệu

Cung cấp tre trúc nguyên liệu phục vụ sản xuất nội thất tre trúc, dựng nhà, trang trí bằng tre trúc.